2023 - XG1

Restauration d'un MINOLTA - XG1 en lampe à poser

2022 - EOS1000

Restauration d'un CANON - EOS1000 en lampe à poser

2022 - a300

Restauration d'un SONY - ⍺300 en lampe sur trépied